Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BoMar 2 Marek Dziekan Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 56A, 30-418 Kraków.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Michał Rewera. Kontakt możliwy jest:
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@bomar2.pl;
 • poprzez tradycyjną pocztę, kierując korespondencję pod adres: BoMar 2 ul. Zakopiańska 56A, 30-418 Kraków, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas składania zamówienia, bądź na podstawie oferty handlowej, a także później, w związku z podpisaniem umowy handlowej. Państwa dane, które przetwarzamy obejmują:
 • imię, nazwisko;
 • dane adresowe i kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu);
 • dane transakcyjne i dotyczące istniejących zobowiązań;
 • numer Karty Dużej Rodziny.
 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę BoMar 2:
 • identyfikacja klienta i zapewnienie obsługi Państwa zamówień;
 • dostawy towaru;
 • realizacja postępowania reklamacyjnego;
 • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych.

  Podanie przez Państwa danych i ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy handlowej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych (Ordynacja podatkowa, Ustawa o rachunkowości).
 1. Dane mogą być udostępnione:
 • organom państwowym w celu realizacji obowiązków podatkowych;
 • bankom – uczestnikom systemów płatności;
 • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-transportowe;
 • producentom i serwisom w ramach procedur reklamacyjnych;
 • projektantom, którzy w ramach współpracy z firmą BoMar 2 sporządzają dla Państwa wizualizacje i projekty (jeżeli skorzystają Państwo z tych usług).
 1. Firma BoMar 2 nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską.
 2. BoMar 2 przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto, przechowuje Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.
 3. Uprawnienia jakie przysługują Państwu w zakresie przetwarzanych danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

 1. Firma BoMar 2 nie przetwarza danych osobowych w celu tzw. profilowania.
Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.